Loading...
 

Student Employment


Employment

Name Employment company / Department Name Employment company / Department
Yi Liang Bank of Guangzhou Credit Card Center Changzhou Xiao E Fund Management Company
Guoqiang Peng BIGO Xionghui Yao Zhaoyin Network
Jian He Facebook Runyuan Chen Netease Games
Deng Xiang E Fund Management Company Zhaobin Deng Tecent/Photon
Wenhai Luo Guangzhou Electric Power Trading Center Weiwei Huang BIGO
Qiuxia Li Zhejiang Agricultural Materials Jiaming Zhang AI Lab of CMB head office
Zheng Xue Tecent/WeChat Nenglong Wei Armed Police
Jian Huang Tencent/Advertisement Xuhong Gu Guangfa Fun Company
Junfeng Shen Netease Games Minyi Qiu Agricultural Bank of China R & D Center
Tian Hao Netease Games Zhepeng Zou Head office of CMB
Gaoxiang Li Guangdong Branch of National Computer
Network Emergency Technology Processing Coordination Center
Zhanpeng Wu BIGO
Xueyan Xie Guangzhou R & D Department of Agricultural Bank of China Guoqiao Ye Alibaba/ICBU
Fei Zhao Tecent/WeChat Yan Zhou Guangfa Fund Company
Ziye Zhang Tecent/TEG Canrui Wu Ali Cloud
Tingting Li Guangdong Institute of Mechanical and Electrical Technology Lei Zhuang Nanwang Research Institute
Yihao Ke Tecent/WeChat Yutao Huang Alibaba / New Retail
Wenjie Liu Tecent/WeChat Min Yang Technology Department of CMB
Yuanhuan Zheng Tecent/WeChat Shaohao Zeng Netease Games
Tingting Huang Guangfa Fund Company    

 

Further Education

Name School Name School
Mingyu Zhao New York University Junkai Liu University of Toronto
Jinbin Huang Arizona State University Yufen Huang University of Southern California
Bo Zhang Munich University of Technology Jie Huang University of Illinois at Urbana-Champaign
Wei Liu Columbia University Runxuan Chen Hongkong University
Fenglu Zhang Tsinghua University Zongxiang Deng Carnegie Mellon University